Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO§ 1 Postanowienia wprowadzające.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.bjushop.com, prowadzonym przez Marcina Bieńko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BJU Marcin Bieńko”, pod adresem: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP 5262850096, REGON:368696798 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej miedzy Sprzedającym a Kupującym.
3. Oferta Sklepu Internetowego jest skierowana wyłącznie do osób posiadających wykształcenie medyczne lub kosmetyczne. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz certyfikatów niezbędnych do zakupu wybranych Produktów.
4. Wszystkie ceny produktów wskazane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i nie zawierają kosztu dostawy przesyłki.
5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone do obrotu handlowego na terenie Polski. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne, posiadające aktualną datę ważności.
6. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia oferty, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. UWAGA FAKTURA! O konieczności wystawienia faktury VAT na firmę prosimy informować przed dokonaniem zakupu. W związku z nowelizacją przepisów, faktura VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.
Ustawa z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U.poz.1520)

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie.

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych pojęć:
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna; interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym warunków dostawy i płatności;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 2964 r. – Kodeks cywilny;
Konsument –osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – usługa elektroniczna; zbiór zasobów w systemie elektronicznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, podanymi przez Klienta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informację o dokonanych przez niego Zamówieniach;
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedającym;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym: www.bjushop.com;
Sprzedający, Usługodawca – Marcin Bieńko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BJU Marcin Bieńko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trzcinowa 27, 02-446 warszawa, NIP 5262850096, REGON:368696798 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U.2014.827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym;

§ 3 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym.

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
1) Konto
2) Formularz Zamówienia.
2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
3. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez niego pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
5. Usługa Elektroniczna w postaci Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Usługobiorcy oświadczenia o rezygnacji.
6. Korzystanie przez Usługobiorcę z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji i naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, hasło dostępu do Konta, numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację. W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, konieczne jest podanie przez nich także NIP oraz nazwy firmy.
7. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
8. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Elektronicznej wymagany jest dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 12 lub wyższej oraz włączona obsługa „cookies”i Java Script.
9. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w rozumieniu i pod rygorem skutków z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Proces składania Zamówienia

1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanego Klienta.
3. Sklep Internetowy dopuszcza możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem braku wątpliwości co do danych Klienta, w szczególności jego uprawnień zawodowych.
4. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany podjąć następujące czynności:
1) wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.
5. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
6. Każde złożone Zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e – mail o jego przyjęciu.
7. Do chwili zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka oraz danych teleadresowych do wysyłki.
8. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być prawdziwe oraz aktualne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację Zamówienia, a w szczególności możliwość doręczenia przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia prawidłowych danych.
9. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5 Płatności.

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Zamówienie:
a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego, wskazany podczas składania Zamówienia,
b. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal i PayU na zasadach i zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie internetowej www.payu.pl. oraz www.paypal.com.
c. płatność w formie gotówkowej za pobraniem przy odbiorze przesyłki – dostępna wyłącznie dla Zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000 złotych brutto.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko/nazwę Klienta oraz numer zamówienia podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie.
3. Zamówienie powinno zostać opłacone w terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia Zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w ww. terminie uważa się za odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
4. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.

§ 6 Realizacja Zamówienia.

1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki na adres podany przez Klienta.
2. W przypadku Zamówień opłacanych za pomocą przedpłaty internetowej (PayU oraz PayPal, tradycyjny przelew internetowy), rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego całej kwoty ceny sprzedaży.
3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania Zamówienia.
4. Szczegółowy czas realizacji Zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie Produktu. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był możliwie najkrótszy.
5. Produkty o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całego Zamówienia.
6. Sprzedający poinformuje Klienta o zrealizowaniu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
8. Do momentu potwierdzenia realizacji Kupujący ma prawo dokonać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie kontaktując się e-mailowo lub telefonicznie z pracownikami Sklepu.
9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu bądź też anulowanie zamówienia nie jest możliwe po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówionych towarów.
10. Celem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień budzących wątpliwości Sklepu Internetowego co do uprawnień zawodowych Klienta, bądź wykorzystania zamówionych Produktów. W powyższym przypadku, Sklep Internetowy zwróci się do Klienta celem wyjaśnienia wątpliwości.

§ 7 Koszt i warunki dostawy

1. Zamówienia są doręczane na adres wskazany przez Klienta w toku składania Zamówienia.
2. Sprzedający wysyła Zamówienie za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź Paczkomatów InPost, stosownie do wyboru Klienta.
3. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi 1 (jeden) dzień roboczy, licząc od dnia następującego po dniu nadania przesyłki.
4. Koszt przesyłki kurierskiej, niezależnie od ilości zamówionych Produktów, ponosi Kupujący.
5. Sklep Internetowy realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja Zamówienia z dostawą poza granice kraju wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sklepem Internetowym.
6. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien zażądać sporządzenia protokołu przez kuriera i odmówić przyjęcia przesyłki.
7. Zawartość przesyłki należy sprawdzać przy obecności kuriera.

§ 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
3. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostaje zachowany, gdy Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
4. Klient zwraca Produkty będące przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
6. Sprzedający zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Adresem, na który Klient dokona zwrotu Produktu jest: BJU Marcin Bieńko ul. Trzcinowa 27 02-446 Warszawa.

§ 9 Odpowiedzialność za wady.

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
3. Każdy Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, posiadający wady stanowiące o jego niezgodności z Umową Sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego.
5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

§ 10 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi Sklepu Internetowego w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin i nie zostają udostępniane ani ujawniane osobom trzecim. Sprzedający dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów.
3. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym prawidłowe i pełne wykonywanie usług przez Usługodawcę.
4. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w każdym czasie.
5. Sklep Internetowy w celu usprawnienia przetwarzania danych osobowych korzysta z plików „cookies”.

§ 11 Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu Zamówienia Klient zauważy wady produkcyjne w Produkcie powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep Internetowy poprzez Biuro Obsługi Klienta, a następnie odesłać wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego.
2. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi Klient. Do odsyłanego zamówienia należy dołączyć paragon lub fakturę Vat oraz informację o wadzie produktu oraz w przypadku urządzeń, mebli kosmetycznych kartę gwarancyjną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie, a Sklep Internetowy poczyni wszelkie kroki w celu polubownego i niezwłocznego rozwiązania sporu.
3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu towarów.
4. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, inny tożsamy z zakupionym, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z uwagi na brak Produktu w magazynie lub wycofanie go ze sprzedaży. Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru.
5. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli towar nie został zakupiony w Sklepie www.bjushop.com oraz gdy stwierdzono próby naprawy lub modyfikacji towaru.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw szczególnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
2. Fotografie Produktów oraz informacje o Produktach umieszczone na stronie www.bjushop.com podlegają ochronie na gruncie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, bez zgody Sprzedającego.
3. Sklep Internetowy zastrzega, iż produkt przedstawiony na zdjęciu może się różnić nieznacznie od produktu dostarczonego ze względu na uwarunkowania programu graficznego.