Regulamin sklepu internetowego

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1 Postanowienia wprowadzające
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.bjushop.com, prowadzonym przez Marcina Bieńko, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BJU Marcin Bieńko”, pod adresem: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP 5262850096, REGON:368696798 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej miedzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Oferta Sklepu Internetowego jest skierowana wyłącznie do osób posiadających wykształcenie medyczne lub kosmetyczne. Sklep zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz certyfikatów niezbędnych do zakupu wybranych Produktów.
 4. Wszystkie ceny produktów wskazane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto i nie zawierają kosztu dostawy przesyłki.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone do obrotu handlowego na terenie Polski. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne, posiadające aktualną datę ważności.
 6. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia oferty, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 2 Definicje użyte w Regulaminie

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych pojęć:

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna; interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym warunków dostawy i płatności;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 2964 r. – Kodeks cywilny;

Konsument –osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – usługa elektroniczna; zbiór zasobów w systemie elektronicznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, podanymi przez Klienta, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informację o dokonanych przez niego Zamówieniach;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedającym;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym: www.bjushop.com;

Sprzedający, Usługodawca – Marcin Bieńko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BJU Marcin Bieńko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP 52628550096, REGON:368696798 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U.2014.827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym;

 • 3 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

1) Konto

2) Formularz Zamówienia.

 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 2. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez niego pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
 4. Usługa Elektroniczna w postaci Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Usługobiorcy oświadczenia o rezygnacji.
 5. Korzystanie przez Usługobiorcę z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji i naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji konieczne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, hasło dostępu do Konta, numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację.W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, konieczne jest podanie przez nich także NIP oraz nazwy firmy.
 6. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Elektronicznej wymagany jest dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 12 lub wyższej oraz włączona obsługa „cookies”i Java Script.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w rozumieniu i pod rygorem skutków z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • 4. Proces składania Zamówienia
 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanego Klienta.
 3. Sklep Internetowy dopuszcza możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem braku wątpliwości co do danych Klienta, w szczególności jego uprawnień zawodowych.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany podjąć następujące czynności:

1) wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.

 1. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Każde złożone Zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e – mail o jego przyjęciu.
 3. Do chwili zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka oraz danych teleadresowych do wysyłki.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być prawdziwe oraz aktualne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają realizację Zamówienia, a w szczególności możliwość doręczenia przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w celu ustalenia prawidłowych danych.
 5. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 • 5 Płatności
 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Zamówienie:
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego, wskazany podczas składania Zamówienia,
 3. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal i PayU na zasadach i zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie internetowej www.payu.pl. oraz www.paypal.com.
 4. płatność w formie gotówkowej za pobraniem przy odbiorze przesyłki – dostępna wyłącznie dla Zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.000 złotych brutto.
 5. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko/nazwę Klienta oraz numer zamówienia podany Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie.
 6. Zamówienie powinno zostać opłacone w terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia Zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w ww. terminie uważa się za odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
 7. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.
 • 6 Realizacja Zamówienia
 1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki na adres podany przez Klienta.
 2. W przypadku Zamówień opłacanych za pomocą przedpłaty internetowej (PayU oraz PayPal, tradycyjny przelew internetowy), rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego całej kwoty ceny sprzedaży.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania Zamówienia.
 4. Szczegółowy czas realizacji Zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie Produktu. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był możliwie najkrótszy.
 5. Produkty o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całego Zamówienia.
 6. Sprzedający poinformuje Klienta o zrealizowaniu Zamówienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 8. Do momentu potwierdzenia realizacji Kupujący ma prawo dokonać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie kontaktując się e-mailowo lub telefonicznie z pracownikami Sklepu.
 9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu bądź też anulowanie zamówienia nie jest możliwe po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówionych towarów.
 10. Celem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień budzących wątpliwości Sklepu Internetowego co do uprawnień zawodowych Klienta, bądź wykorzystania zamówionych Produktów. W powyższym przypadku, Sklep Internetowy zwróci się do Klienta celem wyjaśnienia wątpliwości.
 • 7 Koszt i warunki dostawy
 1. Zamówienia są doręczane na adres wskazany przez Klienta w toku składania Zamówienia.
 2. Sprzedający wysyła Zamówienie za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź Paczkomatów InPost, stosownie do wyboru Klienta.
 3. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi 1 (jeden) dzień roboczy, licząc od dnia następującego po dniu nadania przesyłki.
 4. Koszt przesyłki kurierskiej, niezależnie od ilości zamówionych Produktów, ponosi Kupujący.
 5. Sklep Internetowy realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja Zamówienia z dostawą poza granice kraju wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sklepem Internetowym.
 6. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien zażądać sporządzenia protokołu przez kuriera i odmówić przyjęcia przesyłki.
 7. Zawartość przesyłki należy sprawdzać przy obecności kuriera.
 • 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który został załączony do przesyłki zawierającej Zamówienie, bądź wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostaje zachowany, gdy Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Klient zwraca Produkty będące przedmiotem odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 6. Sprzedający zwróci Klientowi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Adresem, na który Klient dokona zwrotu Produktu jest: BJU Marcin Bieńko ul. Trzcinowa 27 02-446 Warszawa.
 • 9 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Każdy Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, posiadający wady stanowiące o jego niezgodności z Umową Sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.
 • 10 Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej obsługi Sklepu Internetowego w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin i nie zostają udostępniane ani ujawniane osobom trzecim. Sprzedający dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów.
 3. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym prawidłowe i pełne wykonywanie usług przez Usługodawcę.
 4. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w każdym czasie.
 5. Sklep Internetowy w celu usprawnienia przetwarzania danych osobowych korzysta z plików „cookies”.
 • 11 Dane osobowe i prywatność

 

1.W sytuacji, gdy Klient zamierza założyć Konto Użytkownika oraz chce korzystać z naszych usług, zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych.

2.Dane Klienta przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

3.Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co Klient się zdecyduje, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja zamówień Klienta
 • Marketing bezpośredni
 • Przesyłanie newslettera

4.Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5.Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

6.Skutek niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

7.Możliwość cofnięcia zgody jest możliwa w każdej chwili.

8.Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Klienta zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 • 12 Reklamacje

1.Jeżeli po otrzymaniu Zamówienia Klient zauważy wady produkcyjne w Produkcie powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep Internetowy poprzez Biuro Obsługi Klienta, a następnie odesłać wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego.

 1. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi Klient. Do odsyłanego zamówienia należy dołączyć paragon lub fakturę Vat oraz informację o wadzie produktu oraz w przypadku urządzeń, mebli kosmetycznych kartę gwarancyjną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie, a Sklep Internetowy poczyni wszelkie kroki w celu polubownego i niezwłocznego rozwiązania sporu.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu towarów.
 3. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, inny tożsamy z zakupionym, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z uwagi na brak Produktu w magazynie lub wycofanie go ze sprzedaży,Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru.
 4. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli towar nie został zakupiony w Sklepie www.bjushop.com oraz gdy stwierdzono próby naprawy lub modyfikacji towaru.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw szczególnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 2. Fotografie Produktów oraz informacje o Produktach umieszczone na stronie www.bjushop.com podlegają ochronie na gruncie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, bez zgody Sprzedającego.
 3. Sklep Internetowy zastrzega, iż produkt przedstawiony na zdjęciu może się różnić nieznacznie od produktu dostarczonego ze względu na uwarunkowania programu graficznego.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA SKLEPU BJU

 

 • 1 Definicje

 

Newsletter jest darmową usługą świadczoną drogą elektroniczną, która daje możliwość otrzymywania od Usługodawcy uprzednio zamówionych wiadomości drogą elektroniczną, które dotyczą sklepu, w tym także informacje o ofertach, promocjach i nowościach w sklepie.

USŁUGODAWCA – BJU MARCIN BIEŃKO z siedzibą pod adresem: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP 5262850096, REGON:368696798 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

SKLEP – sklep internetowy BJU prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://bjushop.com/

USŁUGOBIORCA – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 • 2 Newsletter

 

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi informacji, które zostały zamówione.

2.Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3.Korzystanie z Newsletter-a wymaga rejestracji Konta przez Klienta, podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

4.Status subskrypcji można sprawdzić poprzez zalogowanie się na Konto Klienta.

5.W ramach usługi Newsletter, przy użyciu poczty elektronicznej, na podany przez

Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu

elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie na czas

nieokreślony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter.

6.Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez dokonanie zmiany ustawień na Koncie albo poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bjushop.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: BJU Marcin Bieńko, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa. https://bjushop.com/

7.Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://bjushop.com/:

 • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej https://bjushop.com/,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”,
 • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej(e-mail),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację

marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez

Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w

automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez BJU na adres poczty

elektronicznej podanej w formularzu,

 • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem)

w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez BJU na adres poczty

elektronicznej podanej w formularzu,

 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez BJU

automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

8.Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

9.W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

10.Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@bjushop.com

11.Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 • 3 Reklamacje
 1. Zgłoszenia reklamacyjne odnoszące się do Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@bjushop.com

2.Usługodawca odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 • 4 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Ważną przyczyną jest konieczność zmiany regulaminu spowodowana unowocześnieniem usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2.Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zapisie do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

3.W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4.W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@bjushop.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

5.Zabrania się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.