Rodo

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BJU Marcin Bieńko, z siedzibą w Warszawie, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP: 5262850096, posługująca się adresem e-mail: kontakt@bjushop.com dalej zwana sklepem.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • wystawienie dokumentów sprzedażowych i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez  administratora);
  • wypełnienia przez sklep obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia względem Pani/Pana niniejszego obowiązku informacyjnego;
  • komunikacja pomiędzy Panem/Panią a Administratorem, a także osobami
   zaangażowanymi w realizację umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest wymiana informacji dotyczących zawarcia lub wykonania umowy;
  • spełnienia przez sklep obowiązków wynikających z prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
  • cele archiwalne i dowodowe, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym.
 3. Obowiązek lub dobrowolność podania Pani/Pana danych:
  • podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, dane kontaktowe, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej numeru PESEL jest konieczne do podpisania umowy;
  • podanie danych osobowych przetwarzanych w celu spełnienia przez nas obowiązku prawnego jest Pani/Pana obowiązkiem;
  • podanie takich danych, jak numer rachunku bankowego, właściwy urząd skarbowy jest konieczne dla wywiązania się przez Spółkę z obowiązków prawnych związanych z zawartą umową prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych);
  • podanie pozostałych danych jest warunkiem realizacji przez sklep jej uzasadnionego interesu.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom takim, jak podmioty z grupy kapitałowej, firma świadcząca usługi hostingowe, dostawca oprogramowania Microsoft, klienci, kontrahenci, prawnicy, ubezpieczyciele, banki, dostawcy rozwiązań chmurowych, firmy serwisowe, firmy audytorskie, firmy kurierskie, ponadto możemy być zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów do ujawnienia Pani/Pana danych innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia realizacji umowy;
  • do upływu terminów przedawnienia — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  • przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku lub składek za rok poprzedni — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych;
 7. Uprzejmie informujemy, że nie będziemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.